حکایت

معجون آرامش

معجون آرامش

روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه ای تاریک به زندانش فکند و فرمود او را به زنجیر بستند….. ادامه مطلب

ادامه مطلب

قمپز در کردن

قمپز در کردن

در زمان جنگ های اولیه ایران و عثمانی، دولت عثمانی از توپ خاصی استفاده می کرد که نام آن “قمپز “بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب

پسر عیاش و وصیت پدر

پسر عیاش و وصیت پدر

در روزگاران قدیم مردی بود ثروتمند و این مرد فرزندی داشت عیاش. هرچه پدر به فرزند خود نصیحت می کرد که با دوستان بد معاشرت مکن و دست از این ولخرجی ها بردار که دوست ناباب بدرد نمی خورد و اینها عاشق پولت هستند، جوان جاهل قبول نمی کرد. ادامه مطلب

ادامه مطلب