داستان پند اموز

داستان زیبای شایعه

داستان زیبای شایعه

زنی در مورد همسایه اش شایعات زیادی ساخت و شروع به پراکندن آن کرد. بعد از مدت کمی همه اطرافیان آن همسایه از آن شایعات باخبر شدند. ادامه مطلب

ادامه مطلب

وفای سگ

وفای سگ

پادشاهی، سگان تربیت شده ای در زنجیر داشت که هر یک به هیبت گرازی بود.پادشاه این سگ ها را برای از بین بردن مخالفان دربند کرده بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب