ظرف عسل

ظرف عسل

اگر کسی که صدقه میداد به خوبی میدانست و مجسم میکرد که صدقه ی او قبل از دست نیازمند در دست خدا قرار می گیرد، لذت صدقه دهنده بیش از لذت گیرنده بود. ادامه مطلب

ادامه مطلب

استجابت دعا

استجابت دعا

زن و شوهری بعد از سالیانی که از ازدواجشون می گذشت در حسرت داشتن فرزند به سر می بردند. با هرکسی که تونسته بودند مشورت کرده بودند اما نتیجه ای نداشت، تا این که به نزد کشیش شهرشون رفتند. ادامه مطلب

ادامه مطلب

روبه بوده یا روباه؟

روبه بوده یا روباه؟

فردی فقیر که برای نگه داری روغن اندک خود خیک نداشت، روباهی شکار کرد و از پوست آن خیک روغن ساخت. به او گفتند:« پوست روباه حرام است.» ادامه مطلب

ادامه مطلب

ذهن خوب ، قلب خوب

ذهن خوب ، قلب خوب

در یک دهکده ی کوچک معلم مدرسه از دانش آموزان خواست تا تصویری از چیزیکه برایشان بسیار با ارزش است را بکشند. ادامه مطلب

ادامه مطلب