بایگانی برچسب ها: ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست بلکه در استفاده از آن است.