بایگانی برچسب ها: حکاتی دوزخ یعنی چی

دوزخ یعنی چی؟

دوزخ یعنی چی؟

عارفی بود که شاگردان زیادی داشت و حتی مردم عامه هم مرید او بودند و اوازه اش همه جا پیچیده بود.روزی به ابادی دیگری رفت عابد به نانوایی رفت و چون لباس درستی نپوشیده بود نانوا با او نان ندادو عابد رفت.مردی که انجا بود عابد را شناخت،به نانوا گفت این مرد را میشناسی؟گفت:نه گفت:فلان عابد بود.نانوا گفت:من از مریدان اویم،دوید دنبالش و گفت میخوام شاگرد شما باشم ،عابد قبول نکرد.نانوا گفت:اگر قبول کنی من امشب تمام ابادی را طعام می دهم عابد قبول ک...

ادامه مطلب