بایگانی برچسب ها: حکاتی ظلم

جایگاه ظلم

جایگاه ظلم

بهلول وارد قصر هارون شد.مسند مخصوص او را خالی دید و روی ان نشست.پاسبانان قصر وقتی بهلول را در محل مخصوص هارون دیدند با تازیانه اور را از ان مکان بیرون کردند.هارون از اندرون خارج شد،بهلول را دید در گوشه ای نشسته و گریه میکند.علت گریه او را از خدمتکاران پرسید.گفتند:چون در مسند شما نشسته بود .هارون انها را توبیخ کرد و بهلول را تسلی داد.بهلول گفت:من به حال تو گریه میکنم نه برای خودم;زیرا با همین چند دقیقه که در جایگاه تو نشستم این طور مرا ازردند،برت...

ادامه مطلب