بایگانی برچسب ها: خرناس های پیرزن

خروپف های همسر

خروپف های همسر

زن و شوهر پیرے باهم زندگے میکردند پیرمرد همیشــہ از خروپف هاے همسرش شکایت داشت و پیر زن هرگز زیر بار نمیرفت و گلہ هاے شوهرش رو بہ حساب بهانہ گیرے هاے او میگذاشت.این بگو مگوها همچنان ادامہ داشت تااینکہ روزے پیر مرد فکرے بہ سرش زد و براے اینکہ ثابت کند زنش خروپف میکند و اسایش او را مختل میکند ظبط صوتے را اماده کرده و شبے همہ سرو صداے خرناس هاے گوشخراش همسرش را ظبط میکند.پیرمرد صبح از خواب بیدار شد و شادمان از اینکہ سند معتبرے براے ثابت کرد...

ادامه مطلب