بایگانی برچسب ها: داستان هی کوتاه

۳ سوال

۳ سوال

داستان کوتاه ۳سوال سلطان به وزیر گفت۳سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی. سوال اول: خدا چه میخورد؟ سوال دوم: خدا چه می پوشد؟ سوال سوم: خدا چه کار میکند؟ وزیر از اینکه جواب سوالها را نمیدانست ناراحت بود. غلامی فهمیده وزیرک داشت. وزیر به غلام گفت سلطان ۳سوال کرده اگر جواب ندهم برکنار میشوم. اینکه :خدا چه میخورد؟ چه می پوشد؟ چه کار میکند؟غلام گفت:هرسه را میدانم اما دو جواب را الان میگویم وسومی را فردا…! اما خدا چه میخورد...

ادامه مطلب