بایگانی برچسب ها: ماهیگر و مرد ثروتمند

بعدش چی؟

بعدش چی؟

مرد ثروتمندی نزدیک روستایى در کنار ساحل ایستاده بود .قایق کوچک ماهیگیرى از انجا رد شد که داخلش چند تا ماهى بود!مرد ثروتمند از ماهیگیر پرسید: چقدر طول کشید تا این چند تاماهی رو بگیرى؟ماهیگیر : مدت خیلى کمى !مرد ثروتمند : پس چرا بیشتر صبر نکردى تا بیشتر ماهى گیرت بیاد؟ماهیگیر : چون همین تعداد هم براى سیر کردن خانواده ام کافیه ! مرد ثروتمند : اما بقیه وقتت رو چیکار میکنى؟ ماهیگیر : تا دیروقت میخوابم! یک کم ماهیگیرى میکنم!با بچه هام بازى...

ادامه مطلب