بایگانی برچسب ها: معنی برکت در مال را زمانی که به سگ و گوسفند مینگری در خواهی یافت.