بایگانی برچسب ها: وزیر باهوش

کدام عروسک از همه بهتر است؟

کدام عروسک از همه بهتر است؟

پادشاهی کاخ بزرگی با وزیران و درباریان فراوان داشت.او از تمام نقاط حکما،خردمندان و هنرمندان را به قصرش فرا خوانده بود و وزرایش به دانایی و دیانت و کیاست مشهور بودند. ادامه مطلب

ادامه مطلب