بایگانی برچسب ها: چند حکایت راجب افات زبان

حرافی!

حرافی!

گویند:حضرت سلیمان(ع) یکی از یاران جنی خود را برای کاری فرستاد.یک نفر را در پی او روانه کرد تا از کرده ها و گفته های او برایش خبر بیاورد.وقتی ان مامور باز امد،گفت:آن یار جنی وارد بازار شد،سرش را به سوی اسمان بلند کرد،سپس نگاهی به مردم کرد و بعد سرش را به زیر انداخت .وقتی ان یار امد،سلمان(ع)از او پرسید:چرا در بازار سرت را به طرف اسمان بلند کردی؟اوگفت:تعجب کردم از این که ملائکه بالای سر این مردم هستند و ان ها با سرعت بسیار حرف می زدند(بی...

ادامه مطلب