بایگانی برچسب ها: چوپان و دزد

چوپان و دزد

چوپان و دزد

مرد چوپانی بود که گوسفندان زیادی داشت و یک شب دزد،گوسفندان چوپان را که دید و به طمع افتاد که گوسفندان او را بدزدد چوپان شب و روز با دقت از گوسفندان نگهداری میکرد و دزد هرچه شبها دور گله میکشت تا گوسفندی را بدزدد نتوانست و به فکر چاره ای افتاد و به صحرا رفت و شیری را شکار کرد و پوست ان را گرفت و داخل ان را پر از کاه کرد  و پوست شیر پر از کاه شده را در بلندی قرار داد تا چوپان ان را ببیند،بعد خودش به سمت چوپان رفت و گفت شیر من را فرستا...

ادامه مطلب